Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Protokół z wyniku naboru

Na stanowisko :

Specjalista w PINB w Bytowie

Ogłoszenie nr 1/2017 z dn. 21-06-2017

Lista nadesłanych ofert pracy

1. Katarzyna Kręcka

Rekrutacja zakończona wyborem kandydata:

 1.  Katarzyna Kręcka 

  Skład komisji:

Marian Wysoki – Przewodniczący Komisji

Renata Wasielewska  - Członek Komisji

Teresa Bielecka – Członek Komisji

Oferty pracy w PINB w Bytowie:

Ogłoszenie nr 1/2017

Data ukazania się ogłoszenia: 21 czerwiec 2017r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytowie poszukuje kandydat na stanowisko:

specjalista

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 Liczba stanowisk pracy: 1

 Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie

ul. Wolności 3

77-100 Bytów

Miejsce wykonywania pracy:

Bytów

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. przeprowadzanie oględzin i kontroli w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych;
 3. uczestniczenie w obowiązkowych kontrolach w przedmiocie dopuszczenia obiektów do użytkowania;
 4. weryfikacja dokumentów związanych z zakończeniem budów w celu oddania obiektów do użytkowania;
 5. weryfikacja dokumentów związanych ze zgłoszeniami rozpoczęcia robót budowlanych,
 6. uczestniczenie w postępowaniach wyjaśniających przyczyny powstania katastrofy budowlanej;
 7. prowadzenie rejestrów w programie RKO 2 i RKB ,
 8. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji

Warunki pracy:

Praca w siedzibie urzędu i w terenie (pow. bytowski).

Wynagrodzenie:

2500zł brutto

 Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

W trakcie przeprowadzanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Stres związany z prowadzeniem oględzin i kontroli.

Inne:

Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe, urządzenie biurowe, budynek bez windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie : wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat pracy w nadzorze budowlanym lub 5 lat pracy w administracji arch. – bud.
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, rozporządzeń z zakresu budownictwa , Kodeksu postępowania administracyjnego,  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o opłacie skarbowej,
 • znajomość zasad archiwistyki i zarządzania dokumentacją,
 • rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

  Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy kat. B.

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

   Termin składania dokumentów;

  28.06.2017r. do godz. 1400

  Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie

  ul. Wolności 3

  77-100 Bytów

   

  Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenia etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

   

  Oferty otrzymane po terminie, niekompletne i nie podpisane, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego procesu rekrutacji nie będą informowani. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.