Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Zarządzenie nr 2/2021

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytowie

z dnia 03 lutego 2021r.

w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy w

Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bytowie

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.) zarządza się, co następuje:

 

§1

Ustalam dzień 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy dla  pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytowie za święto przypadające w dniu 01.05.2021r.

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Inspektoratu  oraz do wiadomości publicznej przez:

- wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytowie

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.02.2021r.

 

 

 

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi

w okresie zimowym

 

            Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla osób wykonujących te prace, jak i dla samego budynku. Dlatego prace takie muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Informuję, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 9la ustawy - Prawo budowlane).

W celu uniknięcia zagrożeń występujących w okresie zimowym, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o przestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków.

 

                                              Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Marian Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

 

 

            Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo Budowlane właściciele lub zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, utrzymanie go w należytym stanie technicznym. Ponadto zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do przeprowadzenia:

1) okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

2) okresowej kontroli co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu:

a) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

b) instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo Budowlane, kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 63 ust.1 pkt 1-4a ustawy Prawo Budowlane podlega karze grzywny.

W celu uniknięcia zagrożeń występujących w okresie zimowym, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o przestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków.

 

                                              Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Marian Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytowie

do właściciel i  zarządców i użytkowników obiektów budowlanych

w związku z koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów

budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym.

 

 

W związku z okresem grzewczym i przypadkami zatruć tlenkiem węgla, jak również pożarami, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane przypominam o ciążącym na właścicielach i zarządcach obowiązku poddawania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, użytkowanych obiektów budowlanych, w tym w szczególności, sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

           

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony praca urządzeń mechanicznych - wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.   

 

Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo budowlane 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 pkt 1–4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do organu nadzoru budowlanego. Organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.

 

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane,  kto                 nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. .62 ust 3 pkt.1-4a podlega karze grzywny.

 

W celu uniknięcia zagrożeń występujących w okresie zimowym, zwracam się                             do wszystkich zobowiązanych o przestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków.

 

                                              Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Marian Wysocki