Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Wszystkie sprawy przesyłane drogą pocztową, faxem bądź dostarczane bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu są rejestrowane w Dzienniku Korespondencji.
Następnie zostają przekazane Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, po czym zgodnie z dyspozycją zostają przekazane do odpowiednich Inspektorów.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (par. 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.Nr 5, poz. 46).

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego - załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.
Jeżeli w tym terminie sprawa nie może być załatwiona, organ informuje strony o przyczynach zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.) opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania i załączniki do podań.
Opłata skarbowa od podania wynosi: 5 zł, od załącznika do podania 0, 50 gr.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity, z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z Nr 161, poz. 1109, z późn. zm.).
  • Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
  • Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006r. Nr 225, poz.1635).