Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji rządowej, realizującym zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu Bytowskiego.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

- Artykuł 40 Ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872/
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / tekst jedn.:Dz. U. Nr 243 poz 1623  z 2010 r.,/
- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej /Dz. U. Nr 49, poz. 483 z 1999r./
- Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytowie