Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie

 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w BYTOWIE

ul. Wolności 3, 77-100 Bytów

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek

od godziny 7:00 do godziny 15:00


Godziny przyjęć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

poniedziałek: 7:30 - 9:30

środa: 7:30 - 9:30

Telefon: 59-822 73 45

Fax: 59-822 73 45

E-mail: pinb@bytow.gda.winb.gov.pl

 

 

OGŁOSZENIE

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytowie

w sprawie przyjęć klientów

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bytowie

z dniem 25 maja 2020r. w nowym reżimie sanitarnym w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2-  ” koronawirusa ”

Na podstawie §12ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii ( Dz. U. poz. 878 z póź. zm.)

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa,  spraw w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty klienta w Inspektoracie zostają wprowadzone

nowe zasady przyjęć klientów w PINB w Bytowie

 1. Wizyty klientów są możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.
 2. Na umówione spotkania prosimy Państwa o przybycie nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną.
 3. Dopuszczalna liczba interesantów w czasie spotkania nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby w tym pełnomocnicy lub inni członkowie rodziny.
 4. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowania wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.
 5. Wszyscy klienci PINB w Bytowie zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów obowiązujących w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2-  ” koronawirusa” :

- zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy,

- używanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk,

- zachowanie co najmniej 2-metrowej odległości od innych osób.

Osoby, które nie zastosują się do wyżej wymienionych zaleceń nie zostaną wpuszczone do budynku.

Powyższe ograniczenia obowiązują od dnia 25 maja 2020r. do odwołania

 

We wszystkich sprawach prowadzonych przez PINB w Bytowie 

można kontaktować się za pośrednictwem telefonu 59 822  73 45

lub:

* poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie ul. Wolności 3 77-100 Bytów

* poczty elektronicznej na mail: pinb@bytow.gda.winb.gov.pl

* platformy ePUAP - adres skrytki: /PINB Bytow/SkrytkaESP

 

Komunikat PINB w Bytowie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym z dnia 16.03.2020

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia  25  maja  2018  r. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych) (Dz.  U.  UE.  L.  z  2016  r.  Nr  119,  str.  1) (dalej: RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych:

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie, ul. Wolności 3, 77-100 Bytów, adres e-mail: pinb@bytow.gda.winb.gov.pl, tel./Fax. 59-822-73-45,
 • Inspektorem ochrony danych jest: Piotr Szumko. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej  pod adresem -  pinb@bytow.gda.winb.gov.pl,
 • Podstawę prawną przetwarzania przez administratora danych stanowi  art. 6. ust. 1, punkt c, e, rozporządzenia RODO.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:
 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 5.  
 6. prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek,
 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy lub przedłużeniem czasu trwania sprawy.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowychnarusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytowie

                          Marian Wysocki