Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie

 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w BYTOWIE

 

ul. Wolności 3, 77-100 Bytów

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek

od godziny 7:00 do godziny 15:00


Godziny przyjęć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

poniedziałek: 7:30 - 9:30

środa: 7:30 - 9:30

Telefon: 59-822 73 45

Fax: 59-822 73 45

E-mail: pinb@bytow.gda.winb.gov.pl

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia  25  maja  2018  r. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych) (Dz.  U.  UE.  L.  z  2016  r.  Nr  119,  str.  1) (dalej: RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych:

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie, ul. Wolności 3, 77-100 Bytów, adres e-mail: pinb@bytow.gda.winb.gov.pl, tel./Fax. 59-822-73-45,
 • Inspektorem ochrony danych jest: Piotr Szumko. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej  pod adresem -  pinb@bytow.gda.winb.gov.pl,
 • Podstawę prawną przetwarzania przez administratora danych stanowi  art. 6. ust. 1, punkt c, e, rozporządzenia RODO.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:
 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 5.  
 6. prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek,
 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy lub przedłużeniem czasu trwania sprawy.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowychnarusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytowie

                          Marian Wysocki